پولشویی و هوش مصنوعی

شنبه, 01 آذر,1399

در بخش  خدمات مالی، مبارزه با پولشویی (AML) یک چالش مهم برای بسیاری از موسسات است. ترکیبی از هوش مصنوعی (AI) و به طور خاص تر  یادگیری ماشین (ML)، به عنوان یک راه حل بهتر، در نظر گرفته می شوند.

بیشتر