بازرسی بانک

بازرسی بانک

بی شک یکی از اصلی ترین واحدها در بانکها بخش بازرسی میباشد . از مهمترین نیاز بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری برای رسیدن به اهداف خوددر خصوص خدمت رسانی صحیح به مشتریان، همچنین حفظ منافع سپرده گذاران و برآوردن انتظارات سهامداران نظارت مستمر بر فعالیتهای سازمان خود می باشد و همچنین با توجه به حساسیت  فعالیت  بانکها در حوزه پولی و مالی بحث بازرسی و نظارت یکی از مهمترین فعالیتهای بانکها و موسسات مالی به شمار می آید که باید هماهنگ و در راستای کلیه فعالیت های بخشهای دیگر سیستم حرکت نماید. بازرسی عبارت است از کنترل، بررسی و تطبیق عملکرد مسئولان و واحدها با ضوابط ، مقررات و دستورالعمل ها، بخشنامه های صادره و سیاست های کلی بانک و گزارش انحرافات، نقاط قوت و یا قابل بهبود به مدیریت عالی بانک . به طور کلی می­توان گفت بازرسی مروری اقتصادی و مستقل برنظام های کنترلی و اجرایی درون بانک برای رسیدن به خط مشی و دستورالعمل های قابل قبول، رعایت معیارها و استانداردها، استفاده از منابع به طور اقتصادی و با بهره وری بالا، محول کردن وظایف  به افراد به طورواقعی و خودداری از ظاهر نمایی. اولویت اصلی واحد بازرسی پیشگیری از وقوع جرم و تخلف است. واحد بازرسی و حسابرسي مسئولیت رسیدگی به عملیات کلیه واحدهای بانک اعم از ادارات مرکزی و شعب داخل و خارج از کشور را طبق مقررات و آئین نامه های مربوطه از نظر اجرای احکام و دستور العمل های صادره بعهده دارد و ضمن ارائه راهنمائیهای لازم به واحدهای بانک نتیجه مشاهدات و رسیدگیهای خود را به مدیریت بانک گزارش می نماید .در حال حاضر با توجه به گسترش خدمات بانکها به صورت  الکترونیکی نظارت  بر این سیستمها  هم باید به روز و الکترونیکی گردد  تا بتوان اشکالات و شکافهای سیستم را به سرعت شناسایی  کرد.  در حال حاضر چالش هایی که بانک ها در سمت بازرسی با آنها مواجه هستند عدم تعریف یکپارچه از مفهوم نظارت در سیستم بانکی و نبود یکسیستم نظارتی کارآمد است. بازرسی در دو نوع حضوری و غیر حضوری انجام می شود. استفاده از سیستم بازرسی منجر به حذف کاغذ بازی و تسریع روند بازرسی از شعبات می گردد. انجام مکانیزه بازرسی افزایش سرعت و امکان پایش اطلاعات به صورت روزانه و افزایش تعداد بازبینی ها در سال را در پی دارد. مکانیزه شدن فرآیند بازرسی تهیه گزارش های بازرسی شعب را از وضعیت سنتی به صورت سیستم مکانیزاسیون تغییر میدهد.

سیستم بازرسی کیمیا محصولی است از شرکت پیشگامان که برای انجام فعالیت بازرسی به صورت حضوری و غیرحضوری تهیه شده است و امکان سطح بندی از سطوح پایین تا سطوح عالی مدیریتی را دارد. با توجه به بررسی های به عمل آمده از اکثریت بانک های کشور، تمام نیازهای واحد بازرسی بانک ها در این برنامه دیده شده است. بخش کاربرگ سیستم قابلیت تغییر و شخصی سازی توسط خود بانک را دارا می باشد. گزارشات نموداری این سیستم امکان مشاهده و تصمیم گیری عملکرد هر شعبه را تسهیل خواهد کرد.