مدیریت و انتقال دانش در مجموعه پیشگامان

دوشنبه, 01 مهر,1398

سیاست سال های اخیر این شرکت در حوزه بازار، همکاری تنگاتنگ و ارائه خدمات در قالب یک تکتولوژی پارتنر و یک همکار استراتژیک ....

بیشتر