مدیریت فروش

سه شنبه, 19 مرداد,1400

وظایف یک مدیر فروش چیست و آیا برای ارزیابی میزان فروش اینترنتی ابزاری در اختیار مدیران قرار دارد؟ به کمک درگاه پرداخت سیزپی گزارش های پیشرفته ای از عملکرد فروش خود داشته باشید.

بیشتر