بانکداری آینده و تحول دیجیتالی

بانکداری آینده و تحول دیجیتالی
  •     تحول دیجیتالی و تاثیر آن بر بانکداری 

تحول دیجیتالی مجموعه تحولات عمیق و تغییرات سازمانها و کسب و کارها در حوزه فعالیتها، فرآیندها،توانایی ها و مدل های کسب و کار است که به آنها اجازه می دهد تابتوانند ازفرصتهای ناشی ازتوسعه و ترویج فناوری و تغییرات حاصله ناشی از توسعه آنها در راستای استراتژی ها و اولویتهای خود بهره بگیرند. اجزای تحول دیجیتالی در حوزه های مختلف قابل بررسی است. نکته حایز اهمیت آن است که تکنولوژیهای دیجیتال، تغییرات عمده ای در حوزه بانکداری ایجاد نموده اند. بانکهای سنتی هر روز حجم تراکنشهای بیشتری را از کانالهای فیزیکی ارایه خدمات به کانالهای دیجیتال مهاجرت میدهند. ترجیحات مشتریان برای افزایش سهولت و در دسترس بودن خدمات نیز با این تغییر به شدت همسو شده و شتاب بیشتری به آن می بخشد. این موضوع سبب تحول در ساختار شبکه توزیع بانکها شده و علاوه بر کاهش نیاز به شعب فیزیکی، کارکرد و مأموریت شعب را نیز دستخوش تغییر کرده است.  بانکهای ایرانی در مواجهه با این دگرگونی دو راه در پیش رو دارند، یا سعی کنند با نگاه به تجربیات موفق بین المللی و بهره گیری از مدلهای جدید کسب و کار بانکی، خود را با الزامات این دگرگونی تطبیق دهند و یا به انکار تاثیرات این پدیده بپردازند و با تکیه بر مدلهای کسب و کار فعلی، به فعالیت خود ادامه دهند. شواهد به دست آمده از بانکهای بین المللی و حتی برخی صنایع سنتی داخلی نشان میدهد که انتخاب راه دوم و عدم همسویی با تحول دیجیتالی، ضمن کاهش سودآوری و ارزش آفرینی، بقای این موسسات مالی را نیزبا مخاطره روبرو خواهد ساخت.

  •      بانکداری دیجیتال

بانکداری دیجیتال، ارایه محصولات و خدمات مناسب ،شخصی سازی و سفارشی سازی شده ، در زمان مناسب و به طور آنی از طریق ابزار یا کانال های متناسب و یکپارچه شده ارایه خدمت به مشتریان مبتنی برتحلیل های پیشرفته و در لحظه از داده های مشتریان، می باشد. براین اساس، بانک های شعبه محور امروزی با گذار از بانکداری الکترونیکی به بانکداری دیجیتالی، تبدیل به بانک های چندکاناله هوشمند، بانک های اجتماعی جذاب و بانک های با اکوسیسیتم دیجیتالی مالی می شوند.


  •       مزایای بانکداری دیجیتال 

مزیت های استقرار بانکداری دیجیتال از ابعاد مختلف قابل بررسی است. از یک سو، با ایجاد فرصت هایجدید درآمدی که بواسطه افزایش فروش بر اساس تحلیل داده ها ونیازهای مشتریان فراهم میشود، آثار درآمدی را به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر، با بهبود بهره وری شبکه فروش و کاهش هزینه های زیرساختی فنی، موجبات کاهش هزینه ها را فراهم می نماید و همچنین با امکان اعتبارسنجی های دقیق تر مبتنی بر تأمین داده ها و اطلاعات کسب و کارها و...، زمینه مناسبی را برای کاهش نسبت معوقات و دارایی های بدون بازده، ایجاد می نماید.     

itp.bz

به نقل از سند بانکداری آینده، فروردین 1398